President: Stephen Tsang

Executive Vice-President: Xiaoduo Fan (covering)

Treasurer, Vice-President: Yanhua Tang

Vice-President for Academics: Pengbo Zhou, Yi Lu

Executive Secretary: Yi Le

Secretary General: Zhirong Qian, Jinhong Liu (covering), (Jiankang Liu, coordinator)

Chief Communication Officer: Hanqiao Zheng

Chairs/Directors of Membership: Yanping Kong, Yong Zhan.

Chairs/Director of Operation: Andy Zhang, Jialin Su

Chairs/Director, Social Activity: Jian Ni, Yide Jiang

Chairs/Directors of Academic Committee: Shuanhu Zhou, (Guoqi Zhang, coordinator)

Chairs/Directors of Education Committee: Tong Zhu, Lan Qin, Jinghong Li

Chairs/Directors of Community Service: Hong Qian, Katherine Wang

Liaison Committee: Hong He, Qi Ni. Dali Fan, Jinghong Li, Meisheng Jiang, Chunming Liu